u r here...
 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

นาง สุภาณี พฤกษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอย เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม 2551 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 

       
การประเมินระดับจังหวัด
 

นักเรียน ป.6 เข้าแถวเตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

การประเมินระดับจังหวัด

โรงเรียนบ้านพลอยได้ขอรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง เป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยขั้นตอนการประเมิน เริ่มจาก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา->ระดับจังหวัด->ระดับกลุ่มจังหวัด(โรงเรียนเราอยู่ในเขตกลุ่มที่ ๑ ใน ๑๓ กลุ่ม)
การประเมินมีไว้เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เราทราบว่า ที่คิดว่าเรียนเข้าใจหรือทำได้นั้น  ทำได้จริงและดีแค่ไหน มีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2549-2553 กำหนดไว้ว่า

โรงเรียนมีประกันคุณภาพภายในและภายนอกทั้งระบบเพื่อให้ผ่านประเมินของสมศ. และการขอรับการประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งในแผนการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถือเป็นมงคลและเกียรติสูงสุด ของคนทำงานการศึกษา

อ่านต่อ การประเมินระดับเขต>


คณะกรรมการสนทนากับตัวแทนผู้ปกครอง


ท่าน ครรชิต สุวรรณหาด รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะกรรมการประเมิน เข้าห้องประชุมโรงเรียนเพื่อฟังรายงาน พร้อมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารงานภายในของโรงเรียน

ท่าน ครรชิต สุวรรณหาด รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะกรรมการประเมิน เข้าห้องประชุมโรงเรียนเพื่อฟังรายงาน พร้อมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารงานภายในของโรงเรียน

ท่าน ครรชิต สุวรรณหาด รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะกรรมการประเมิน เข้าห้องประชุมโรงเรียนเพื่อฟังรายงาน พร้อมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารงานภายในของโรงเรียน

คณะกรรมการประเมินเข้าชมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประเมินเข้าชมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประเมินเข้าชมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประเมินเข้าชมห้องสมุด

คณะกรรมการประเมินตรวจเอกสารตามมาตรฐาน

ด.ช. ศิวกร ปั้นกระจ่าง นำเสนอเรื่องกล้องดูดาว

ด.ช. ปฤณวัชร นิติกิจไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการนักเรียน กราบขอบพระคุณและมอบของที่ระลึกประธานการประเมิน

ท่าน รอง ผอ. และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต1 เข้ามาเยี่ยม สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียน ก่อนการประเมินรอบสุดท้าย

 


ท่าน รอง ผอ. และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต1 เข้ามาเยี่ยม สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียน ก่อนการประเมินรอบสุดท้าย

ท่าน รอง ผอ. และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต1 เข้ามาเยี่ยม สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียน ก่อนการประเมินรอบสุดท้าย
สงวนลิขสิทธิ์ @2000-4 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ webmaster@baanploy.ac.th